خاتم زعفران

قوطی زعفران

ظروف فلزی زعفران با طراحی سنتی روی ورق فلزی که از ان به عنوان ظروف خاتم زعفران یاد میشود در حال تولید میباشد

ظروف خاتم زعفران

ظروف خاتم زعفران در سایز های مختلف از نیمگرم تا یک کیلودر تهران با کیفیت عالی  درحال تولید میباشد

ظروف خاتم زعفران  به علت تولید در تهران وهمچنین سفارش اختصاصی شرکت فقط در فروشگاه سافرون تهران در حال عرضه میباشد

قوطی زعفران با دارا بودن یک روکش خوراکی در محفظه ی ان برای بسته بندی زعفران مناسب میباشد

قابل ذکر است ظروف خاتم یک کیلویی وسایز بزرگ با ورق ضخیم و بسیار با کیفیت تر از تولیدات مشهد در تهران در حال تولید میباشد

خاتم یک گرم تمام فلزی مخصوص یک گرم سرگل نیم گرم نگین.تولید تهران

قیمت محصول 1800ت

خاتم پنج مثقال. بیست گرم سرگل یا 15گرم نگین

قیمت محصول 4850ت

خاتم نیم مثقال یک رو.مخصوص نیم مثقال سرگل یک گرم نگین .تولید تهران

قیمت محصول2700ت

خاتم یک مثقال دو رو .مخصوص یک یا دومثقال سرگل ویک مثقال نگین .تولید تهران

قیمت محصول 3500ت

قوطی فلزی طلایی ساده مخصوص یک مثقال سرگل نیم مثقال نگین

قیمت محصول2600ت

قوطی فلزی طلایی ساده مخصوص سه مثقال سرگل دو مثقال نگین

قیمت محصول.3500ت

خاتم فلزی یک کیلو.تولید تهران ورق ضخیم طلق نشکن سفارش اختصاصی شرکت

قیمت محصول:20000ت