یکی از پرکاربرد ترین وارزانترین ظروف در بازار کشور ظروف پاکتی میباشدکه با تنوع بالا وسایز بندی مختلف در حال تولید است
این نوع ظروف به چند دسته تقسیم بندی میشود
.انواع پاکت
.انواع کارت ویزیت
.انواع استند برش خورده وساده
انواع باکس مقوایی خاتم
انواع باکس مقوایی کریستال
.انواع برچسب پلمپ کریستال
.باکس مقوایی کیلویی

باکس مقوایی خاتم یک مثقال

قیمت محصول.2000ت

باکس مقوایی خاتم

قیمت محصول.2000ت

برچسب پلمپ پلی کریستال در چهار سایز

قیمت محصول .نیم گرم:250ت

یک گرم:300ت

نیم مثقال:350ت

یک مثقال:400ت

انواع پاکت در چهار سایز

قیمت محصول.نیم گرم:350ت

یک گرم:400

نیم مثقال:450

یک مثقال:500

باکس مادر پلی کریستال در چهار سایز

قیمت محصول.باکس مادر نیم گرم:2000ت

باکس مادر یک گرم:2500ت

باکس مادرنیم مثقال:3000ت

باکس مادر یک مثقال:3500ت